• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Kannada ಕನ್ನಡ

Baha'i House of Worship (Kannada)

§ºÁ¬ÄUÀ¼À G¥Á¸À£À ªÀÄA¢gÀ, PÀªÀÄ® ªÀÄA¢gÀªÉAzÀÄ

zɺÀ°AiÀÄ°è£À §ºÁ¬ÄUÀ¼À G¥Á¸À£À ªÀÄA¢gÀ, PÀªÀÄ® ªÀÄA¢gÀªÉAzÀÄ ¥Àæ¹¢Þ ºÉÆA¢zÀÄÝ §ºÁ¬Ä zsÀªÀÄðzÀ CvÀåªÀ±ÀåPÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß JwÛ »r¢zÉ. CzÀÄ zÉêÀgÀ KPÀvÉ, J®è zsÀªÀÄðUÀ¼À LPÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ LPÀåvÉUÁV C¦ð¸À®àlÖ ¸ÁägÀPÀ. EzÀÄ ªÉÊ«zÀåvÉAiÀÄ°è LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ §ºÁ¬ÄUÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄPÉÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÁQëAiÀiÁV, £Á®ÄÌ «Ä°AiÀÄ£ï ¸ÀASÉåUÀÄ «ÄÃjzÀ ««zsÀ zsÁ«ÄðPÀ »£À߯ÉUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ gÁµÀÖçUÀ¼À d£ÀgÀ£ÀÄß ¥Àæw ªÀµÀðªÀÅ vÀ£Àß zÁégÀPÉÌ DPÀ¶ð¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ UÀĪÀÄälzÀ CrAiÀÄ°è J®è vÀgÀºÀzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ««zsÀ ¥À«vÀæ UÀæAxÀUÀ½AzÀ Er ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ KPÉÊPÀ ¸ÀȶÖPÀvÀð£À£ÀÄß ¥Áæyð¸ÀÄvÁÛgÉ.

 

§ºÁG¯ÁègÀªÀgÀÄ “¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ GzÉÝñÀªÀÅ, ¨ÁºÀå ªÀÄvÀÄÛ CAvÀAiÀÄðzÀ°è ªÀåPÀÛªÁV vÀ£Àß CAvÀjPÀ fêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁºÀå ¹ÜwUÀwUÀ¼À°è ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ZÁjvÀæ÷åzÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ®èªÉ?” JAzÀÄ WÉÆö¹zÁÝgÉ.