• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Kannada ಕನ್ನಡ

Devotional Gatherings (Kannada)

Baha'is of India | Baha'i Faith | Devotional Gatherings

¨sÀPÁÛ÷åvÀäPÀ PÀÆlUÀ¼ÀÄ

vÀ£Àß ¸ÀȶÖPÀvÀð£ÉÆqÀ£É ¸ÀA¨sÁ¶¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ ¥Àæw ºÀÈzÀAiÀÄzÀ CAvÀgÁ¼ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÉ ¸ÀàA¢ü¹ §ºÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ «©ü£Àß ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ, ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ zsÀªÀÄðzÀªÀgÉÆA¢UÉ MAzÁUÀÄvÀÛ, DzsÁåwäPÀ ZÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß JZÀÑj¸ÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀPÁÛ÷åvÀäPÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ ¥Àr¸ÀĪÀ MAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄvÁÛgÉ.

 

zÉêÀgÀ £ÀÄrAiÀÄÄ, ¸ÀÆàwðAiÀÄ£ÀÄß,  DvÀäUÀ½UÉ ¥ÀÅ£ÀB ±ÉÑÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß, ºÀÈzÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®àªÀ£ÀÄß £À«ÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. ««zsÀ »£À߯ÉUÀ¼À d£ÀgÀÄ MmÁÖV ¥Áæyð¹zÁUÀ ¦æÃwAiÀÄ ¨É¸ÀÄUÉ, ªÀÄvÀÄÛ LPÀåvÉ ¸ÀȶÖAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ fêÀ£ÀzÀ ªÀÄÄRå «ZÁgÀUÀ½UÉ ªÀÄÄPÀÛªÁzÀ ºÁUÀÄ vÉgÉzÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.

¥ÁæxÀð£É ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀ £ÀÄrAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¯Á¨sÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä §ºÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ¨sÀPÁÛ÷åvÀäPÀ PÀÆlUÀ½UÉ DwxÀå ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄÄ J¯è zsÀªÀÄðzÀ DZÁgÀuÉUÀ¼À PÉÃAzÀæ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ F PÀÆlÄUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ ¸ÁªÀðwæPÀ ¸Àé¨sÁªÀPÉÌ MvÀÄÛ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀȶÖPÀvÀð£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¨sÁ¶¸ÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß, zÉêÀgÀ £ÀÄrAiÀÄ°è£À ¥ÀÅ£ÀB±ÉÑÃvÀ£ÀzÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÁV vÁªÀÅ K£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ wêÀæªÁV D¯ÉÆÃa¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðwæPÀ, £ÉÊwPÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ vÀvÀéUÀ¼À §UÉÎ aAvÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÄ F vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ¢£ÀZÀjAiÀÄ°è ºÉÃUÉ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀgÀ CAvÀgïzÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ F PÀÆlUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀÄvÀÛzÉ.