• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Kannada ಕನ್ನಡ

The Baha'i Faith in India (Kannada)

¨sÁgÀvÀzÀ°è §ºÁ¬Ä zsÀªÀÄð

§ºÁG¯ÁègÀªÀgÀ DUÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àr¹zÀ CUÀæUÁ«Ä ¥ÀæªÁ¢AiÀiÁzÀ ¨Á¨ïgÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÀ ºÁUÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀ ªÉÆzÀ® ºÀ¢£ÉAlÄ d£ÀgÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ M§âgÀÄ ¸ÉÃjzÁÝgÉ.  ¨sÁgÀvÀªÀÅ §ºÁ¬Ä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ 1844 jAzÀ®Æ CzÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÉ.  EAzÀÄ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è E¥ÀvÀÄÛ ®PÀë ¸ÀASÉåUÀÆ «ÄÃjzÀ §ºÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ J®è gÁdåUÀ¼À°, ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ ««zsÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.

 

§ºÁG¯Áè(1817-1892) : EªÀgÀÄ §ºÁ¬Ä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæªÁ¢UÀ¼ÀÄ. §ºÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¢ªÀå vÀvÀéUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ d£ÀjUÉ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀÄ ªÀiÁrzÀ CªÀvÁgÀ ¥ÀÅgÀĵÀgÀ ¸Á°£À°è £À«Ã£ÀªÁzÀ CªÀvÁgÀ ¥ÀÅgÀĵÀgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀÄvÁÛgÉ.  F ¸Á°UÉ C§æºÁA, ªÉÆøɸï, §ÄzÀÞ, PÀȵÀÚ, eÉÆgÉøÀÖgï, Qæ¸ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀªÀÄäzï ªÀÄÄAvÁzÀ ¢ªÀå ¥ÀæªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ. Er ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÉÄ MAzÀÄ d£ÁAUÀ ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ «±Àé ¸ÀªÀiÁdzÀ°è CzÀÄ LPÀåUÉƼÀÄîªÀ ¢£À«zÀÄ,  JA§ÄzÀÄ §ºÁG¯ÁègÀªÀgÀ ªÀÄÄRå vÀvÀé. §ºÁG¯ÁègÀªÀgÀ CAvÀgïzÀȶÖAiÀÄ°è ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ d£ÀgÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸ÀªÁ¯ÉAzÀgÉ, ªÀiÁ£ÀªÀvÉAiÀÄ LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Er ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÁAUÀªÀÅ MUÀÎmÁÖUÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JAzÉAzÀÆ C©üªÀÈ¢ÞUÉƼÀÄîvÀÛ ºÉÆÃUÀĪÀ £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ.