• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Oriya ଓଡିଆ

The Baha'i Faith in India (Oriya)

bûeZùe aûj’B ]cð

bûeZ aûj’B ]cð ijòZ Gjûe C_ôZò Kûk ~ûjûKò 1844 ciòjû Vûeê jñò RWòZ @Qò û ù~Cñ _aòZâ @ûcôûcûù^ cjûZàû aûaþ ù~ Kò aûj’ I‘fäju @Mâ\ìZ [ôùf Zûjûuê PòjÜòùf I ÊòKûe Kùf Zûu c¤ùe RùY bûeZúd [ôùf û @ûRò _ûâdZü 20 fl aûj’B bûeZ ù\ge cjû^ aòbò^ÜZûe _âZò^ò]ôZß KeêQ«ò û ù~Cñcûù^ Kò bûeZe _âùZýK eûRýe 10000 iÚû^ùe aiaûi KeêQ«ò û

Read more...