• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Tamil தமிழ்

The Baha'i Faith in India (Tamil)

Ck§Vô®p Taôn NUVm

Taôn NUVm úRôu±V 1844 m BiÓ ØRtùLôiúP. Ck§Vô. ARàPu ùRôPoûT ûYjÕ YkÕs[Õ, TaôÜpXô®u Øuú]ô¥Vô¡V Tôl AYoLû[ Htßd ùLôiP ØRp T§ù]hÓ ºPoL°p JÚYo. Ck§VôûYf úNokRYo BYôo, Cuß Ck§V úRNj§u TpúYß UdLû[l ©W§¨§d¡\ 20 XhNm TaônLs 10.000dÏm úUXô] CPeL°p Y£jÕ YÚ¡u\]o,

Read more...
 

Participatory Group Study (Tamil)

TeúLt× Øû\«p ÏÝU T«t£

Baha'is of India | Baha'i Faith | Participatory Group StudyCuß Ck§Vô®p. B«WdLQdLô] UdLs. º¬V LY]Øm. GÝf£Ùm ªdL ãr¨ûX«p. JÝdL¨ûXûV EVojÕm Nd§ûVl ùTtßs[. Cû\YàûPV §ÚYôNLeLû[ Øû\VôL LtT§p DÓThÓs[]o, CfùNVpTôh¥u Yô«XôL. ùT\lThP ALúSôdÏLû[. ùNVp. £k§jRp Utßm LXkRôúXô£l× B¡VYt±u Yô«XôL. ETúVôLlTÓj§dùLôs[. AYoLs ØVt£ ùNnûL«p. NØRôVj§tÏ úNûYVôtßYRtLô] ReLÞûPV §\ûUVôt\pLs קV ¨ûXLÞdÏ EVoYûR AYoLs Lôi¡u\]o, Taôn T«t£ ¨ûXVj§u CkR T«t£Ls. R²SToLÞûPV BuÁL ÑV Bt\X°l×dÏ ùTôÚjRUô] ãZûX EÚYôdÏ¡u\], Ak ¨ûX«p. AkR R²SToL s. ReLû[ ùNôk Rd Lt±u Õ¥lT ô] TeúLtTô[oL[ôLÜm. Ltßd ùLôiP A±ûY. R²lThP Utßm áhÓ RuûU Uôt\j§tLôL TVuTÓj§d ùLôs[ ùRôPof£VôL ØVÛm SPY¥dûL«p DÓTÓm ©WRô] ùNVpÅWoL[ôLÜm ReLû[úV LôiTo, TaôÜpXôÜûPV §ÚYôNLeL°u ûUVj§p LôQlTÓYÕ. R²STo Utßm NØRôVm B¡VYt±u RuûUUôt\j§tLô] Bt\XôÏm,

Read more...
 

Spiritual Education of Children (Tamil)

Baha'is of India | Baha'i Faith | Spiritual Education of ChildrenÏZkûRL°u BuÁL Lp®

EXLd ÏZkûRLÞûPV CXh£V ®ÚlTeLû[Ùm. AYoL°u BuÁLd Lp®dLô] úRûYûVÙm ׬kÕd ùLôiÓ. TaônLs YÏl×L°p Gußm Y[okÕ YÚm TeúLtTô[oL°u áhPeLû[ DÓTÓjÕYRtLôL ReLÞûPV ØVt£Lû[ TWYXôL úUtùLôs¡u\]o, CkR YÏl×Ls Cû[úVôÚdÏ Dol©u ûUVUôL AûUkÕ NØRôVj§p BuÁL Utßm NØRôV SPY¥dûLL°u úYoLû[ YÛlTÓjÕ¡u\], ÏZkûRLs. RôeLs VôYÚm EXLl ©Wû_Ls GuTûRÙm. Nô§. ¨\m Utßm YÏl× Guß TôWôUp ©\ÚdÏ úNûYl׬YÕ AYoL°u ùS±Øû\d LPûU GuTûRÙm EQok§P ERYlTÓ¡u\]o, ÏZkûRLú[ JÚ NêLm ùLôiÓs[ A§ ®ûXU§l×s[ Y[UôÏm, YôrdûL«p úSWô] Utßm ùTôßlTô] úRoÜLû[f ùNnYRtLôL §\ûUVôt\pLû[ ÏZkûRL°Pm úTÔYRtLôL ÏZkûRL°u BuÁL. NêL Utßm A±YôokR T«t£ AY£Vm G] TaônLs Smסu\]o, “U²Rû] JÚ ®ûX U§l©pXô CWj§]eLû[d ùLôiÓs[ ÑWeLùU]d LÚÕÅo”, G] TaôÜpXô Gݧ]ôo, “Lp® JußRôu AÕ RuàûPVl ùTôd¡`eLû[ ùY°lTÓjRf ùNnÕ U²RÏXm A§ÚkÕ TVuùT\ ùNn§Óm,

Read more...
 

Devotional Gatherings (Tamil)

Td§ áhPeLs

Baha'is of India | Baha'i Faith | Devotional GatheringsR]Õ TûPlTô[ÚPu EûWVôP úYiÓm Gu\ JqùYôÚ CRVj§u Es[ôokR BYÛdÏ T§p ùLôÓdÏm YûL«p TaônLs TXRWlThP ãr¨ûXL°p áhÓ Y¯TôhÓf ùNVpLû[ úUtùLôiÓ AeúL AYoLs Ut\ NUV UdLú[ôÓ ©WôojRû]«p Ju±ûQkÕ. BuÁL EQoÜLû[j çi¥. RuàûPV ùRnÅLj RuûUdÏ £\kÕ ®[eÏm YôrdûL«u JÚ Y¥YjûR EÚYôdÏ¡\ôoLs, Cû\ùUô¯Vô]Õ EtNôLjûR YZe¡. BuUôdLû[ ×jÕQoÜ ùT\f ùNnÕ Es[eLû[ U¡r®jÕ JÚYÚûPV úSôdL EQoûYl ×Õl©d¡u\Õ, TXRWlThP ©u]¦L°ÚkÕ YÚm UdLs Ju\ôLl ©WôojRû] ùNnÙmúTôÕ. AÕ Au× Utßm JtßûU Gàm TkRjûR EÚYôd¡. JqùYôÚ R²ST¬u YôrÜdÏ Ød¡VUôL CÚdÏm ®YLôWeLs ϱjÕ ÑRk§WUô] Utßm §\kR LXkÕûWVôPÛdLô] ãZûX EÚYôdÏ¡u\Õ, CqYôß Rôu. ©WôojRû]«u Y¯VôLÜm Cû\ùUô¯ûVd LtTRu Y¯VôLÜm CjRûLV TXuLû[l ùTßYRtLôL TaônLs Td§ áhPeLû[ CpXeL°Ûm. NêL ¨ûXL°Ûm SPjÕ¡u\]o, ©WôojRû] GuTÕ GpXô NUVl TôWmT¬VeL°u JÚ ûUV AmNUôÏm,

Read more...
 

Junior Youth Spiritual Empowerment (Tamil)

Cû[V Cû[OoL°u BuÁL Nd§V°l× §hPm

Baha'is of India | Baha'i Faith | Junior Youth Spiritual EmpowermentCû[V Þ¬÷ë˜èÀ‚è£ù Ý¡eè ²ò ÝŸøôOŠ¹‚è£ù è™Mˆ F†ì‹ ¶Kîñ£è ðó¾îô£ù¶, ðý£OE êÍèˆF¬ìò èô£„ê£ó º¡«ùŸøˆF¡ «ñ½ªñ£¼ ªõOŠð£ì£°‹. àì™ gFò£è¾‹, à현C gFò£è¾‹ ªè£‰îOŠ¹‚ èìL™ Í›Aò G¬ôJ™ Þ‰î õòFù˜, Hó„ê¬ùè¬÷ à¼õ£‚°ðõ˜èoe â‹ ªð£¶õ£ù 輈¶ àôè‹ º¿õ¶‹ GôM õ¼‹ Ü«î «õ¬÷J™, ðý£OE êÍè‹ Ü‰î õòFù¬ó õ¼EŠðF½‹, Üμ°º¬øè¬÷ MõKŠðF½‹ ðò¡ð´ˆ¶‹ ªñ£NJ™ ܉î àôè÷£Mò 輈¶‚° âF˜ F¬êJ™ ªê™A¡ø¶. Üî£õ¶, Üõ˜èOìˆF™ Ü‰î ªè£‰îOŠ¹ à혾èÀ‚°Š ðFô£è, ªð£¶ïôŠ ð‡¹è¬÷»‹, cF‚è£ù å¼ YKò à혬õ»‹, ÞŠHóð…êˆ¬îŠ ðŸP ï¡° ªîK‰¶ ªè£oe÷ «õ‡´‹ â‹ ݘõˆ¬î»‹, å¼ «ñ‹ð†ì àô¬è à¼õ£‚°õF™ ðƒèOŠ¹„ ªêOEõF™ ݘõ‹ àoe÷õ˜è÷£è¾‹ ðý£OE êÍè‹ Üõ˜è¬÷‚ 裇A¡ø¶.

Read more...
 

Unity in Diversity – the Central Theme of the Baha'i Faith (Tamil)

úYtßûU«p JtßûU - Taôn NUVj§u ûUVd LÚlùTôÚs:

Baha'is of India | Baha'i Faith | Unity in DiversityCkúSôdLj§tLôL. R²STo Utßm NØRôV RuûUUôt\j§u ùNVpTôÓLû[l ©u ùRôPoYRu Y¯VôL. Ck§Vô®u TaônLs NØRôVj§u ºo§ÚjRjûR SôÓY§p ÑßÑßlTôL DÓThÓs[]o, AYoLs CqYôßRôu TWkR NØRôVj§ÚkÕ BiLs. ùTiLs. ÏZkûRLs Utßm Cû[OoLÞPu CûQkÕ. áhPôLd Ltßd ùLôsÞm NôLNØVt£ Ju±p DÓThÓs[]o, CkR SPY¥dûLLs VôYtßdÏUô] Y¯LôhÓRÛm. Y[eLÞm Esðo. YhPôW Utßm úR£V A[®p Es[ Taôn BÞûU úTWûYL°u Y¯ ùNÛjRlTÓ¡u\], RtúTôÕ Ck§V TaônL°u úR£V BuÁL NûT«u TôÕLôl©u ¸r. G§olTt\ LXkRôúXôNû]Ls EQoúYôÓ. 17 UiPX úTWûYLÞm ÑUôo 600 Esðo úTWûYLÞm CQdLjÕPu ùNVpThÓ YÚ¡u\], úR£V BuÁL NûT GuTÕ Ck§V Taôn NêLj§u ®YLôWjûR LY²d¡u\ EfN¨ûX AûUlTôÏm, CkR ØVt£L°u Yô«XôLÜm. CúR £kRû]ÙûPV AûUl×L°u áhÓûZlTôÛm. Ck§Vô®u TaônLs CkSô°u NØRôVjûR G§oúSôdÏ¡u\ Nô§ Utßm YÏl×j RlùTiQm. Bi-ùTi NUjÕYªuûU. NêL CQdLªuûU. T¥l©uûU. Lp®«uûU. YuùNVp. HrûU. FZp Utßm ùS±Øû\ N¬Ü úTôu\ LÓm NYôpLû[ ¨Yoj§ ùNnVd Ltßd ùLôs¡u\]o,

Read more...
 

Social Action and Community Building activities of the Baha'is (Tamil)

TaônL°u NêLf ùNVÛm NêL ¨oUô¦l× SPY¥dûLLÞm

TaôÜpXô®u úTôRû]L°]ôÛm Taôn. ¨ßY]eL°u Y¯LôhÓR] ôÛm EtNôLm ùTtß. Ck§Vô®u TaônLs RûPVt\ U²R Y[ úUmTôh¥u JÚ Øû\Vô] Y¥YjûRl ©uTtß¡u\]o, AYoLs NØRôVj§tÏf úNûY ùNnÙm YôrûY úUtùLôsYRtLôL ùYqúYß YVÕl ©¬®Ûm YôrdûL«u ùYqúYß TôûR«ÛªÚkÕ R²SToL°u §\ûUVôt\pLû[ Y[od¡u\]o, U²RoLs Eu]RUô]YoL[ôLúY ©\d¡u\]o,

Read more...