• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Tamil Language தமிழ்

Devotional Gatherings (Tamil)

Td§ áhPeLs

Baha'is of India | Baha'i Faith | Devotional GatheringsR]Õ TûPlTô[ÚPu EûWVôP úYiÓm Gu\ JqùYôÚ CRVj§u Es[ôokR BYÛdÏ T§p ùLôÓdÏm YûL«p TaônLs TXRWlThP ãr¨ûXL°p áhÓ Y¯TôhÓf ùNVpLû[ úUtùLôiÓ AeúL AYoLs Ut\ NUV UdLú[ôÓ ©WôojRû]«p Ju±ûQkÕ. BuÁL EQoÜLû[j çi¥. RuàûPV ùRnÅLj RuûUdÏ £\kÕ ®[eÏm YôrdûL«u JÚ Y¥YjûR EÚYôdÏ¡\ôoLs, Cû\ùUô¯Vô]Õ EtNôLjûR YZe¡. BuUôdLû[ ×jÕQoÜ ùT\f ùNnÕ Es[eLû[ U¡r®jÕ JÚYÚûPV úSôdL EQoûYl ×Õl©d¡u\Õ, TXRWlThP ©u]¦L°ÚkÕ YÚm UdLs Ju\ôLl ©WôojRû] ùNnÙmúTôÕ. AÕ Au× Utßm JtßûU Gàm TkRjûR EÚYôd¡. JqùYôÚ R²ST¬u YôrÜdÏ Ød¡VUôL CÚdÏm ®YLôWeLs ϱjÕ ÑRk§WUô] Utßm §\kR LXkÕûWVôPÛdLô] ãZûX EÚYôdÏ¡u\Õ, CqYôß Rôu. ©WôojRû]«u Y¯VôLÜm Cû\ùUô¯ûVd LtTRu Y¯VôLÜm CjRûLV TXuLû[l ùTßYRtLôL TaônLs Td§ áhPeLû[ CpXeL°Ûm. NêL ¨ûXL°Ûm SPjÕ¡u\]o, ©WôojRû] GuTÕ GpXô NUVl TôWmT¬VeL°u JÚ ûUV AmNUôÏm,

CkRd áhPeLÞm ARu EXL[ô®V RuûUûV YÙßjÕ¡ u\], ©WôojRû]. UdLÞdÏ ReLÞûPV TûPlTô[ÚPu ùRôPo× ùLôsYRtLô] JÚ YônlûTd ùLôÓd¡\Õ, Cû\ùUô¯«u ×jÕ«o RÚm Nd§ûV DodLf ùNn¡\Õ, AYoLs Gu] ùNn¡\ôoLs Utßm ReLÞûPV NØRôVj§u ºo§ÚjRj§tLôL AYoLs GqYôß ERYXôm G] úUÛm BZUôLf £k§dL ûYd¡\Õ, TeúLtTô[oLs EXL[ô®V. ùS±Øû\ Utßm BuÁLd úLôhTôÓL°u ÁÕ §Vô]m ùNnÕ. CkR úLôhTôÓLû[ ReLÞûPV Au\ôP ®YLôWeL°p GqYôß AØpTÓjR Ø¥Ùm GuTRtLô] EsÞQoûY AûPÙmT¥ FdLlTÓjRlTÓ¡u\]o,