• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Tamil Language தமிழ்

Junior Youth Spiritual Empowerment (Tamil)

Cû[V Cû[OoL°u BuÁL Nd§V°l× §hPm

Baha'is of India | Baha'i Faith | Junior Youth Spiritual EmpowermentCû[V Þ¬÷ë˜èÀ‚è£ù Ý¡eè ²ò ÝŸøôOŠ¹‚è£ù è™Mˆ F†ì‹ ¶Kîñ£è ðó¾îô£ù¶, ðý£OE êÍèˆF¬ìò èô£„ê£ó º¡«ùŸøˆF¡ «ñ½ªñ£¼ ªõOŠð£ì£°‹. àì™ gFò£è¾‹, à현C gFò£è¾‹ ªè£‰îOŠ¹‚ èìL™ Í›Aò G¬ôJ™ Þ‰î õòFù˜, Hó„ê¬ùè¬÷ à¼õ£‚°ðõ˜èoe â‹ ªð£¶õ£ù 輈¶ àôè‹ º¿õ¶‹ GôM õ¼‹ Ü«î «õ¬÷J™, ðý£OE êÍè‹ Ü‰î õòFù¬ó õ¼EŠðF½‹, Üμ°º¬øè¬÷ MõKŠðF½‹ ðò¡ð´ˆ¶‹ ªñ£NJ™ ܉î àôè÷£Mò 輈¶‚° âF˜ F¬êJ™ ªê™A¡ø¶. Üî£õ¶, Üõ˜èOìˆF™ Ü‰î ªè£‰îOŠ¹ à혾èÀ‚°Š ðFô£è, ªð£¶ïôŠ ð‡¹è¬÷»‹, cF‚è£ù å¼ YKò à혬õ»‹, ÞŠHóð…êˆ¬îŠ ðŸP ï¡° ªîK‰¶ ªè£oe÷ «õ‡´‹ â‹ ݘõˆ¬î»‹, å¼ «ñ‹ð†ì àô¬è à¼õ£‚°õF™ ðƒèOŠ¹„ ªêOEõF™ ݘõ‹ àoe÷õ˜è÷£è¾‹ ðý£OE êÍè‹ Üõ˜è¬÷‚ 裇A¡ø¶.

NØRôVj§p Cuß CVe¡d ùLôi¥ÚdÏm BdLm Utßm A¯Ü B¡VYt±tLô] Nd§Lû[ TÏlTônÜ ùNnÕ. AûY ReLÞûPV GiQeL°Ûm. ùNVpL°Ûm ùNÛjÕm RôdLeL°u AûPVô[eLû[ LiÓ ùLôiÓ. ReLÞûPV BuÁL ×XàQoûY áoûUVôd¡. ReLÞûPV LÚjÕdLû[ ùY°lTÓjÕm Bt\pLû[ A§L¬jÕ. ReLÞûPV YôrSôs ØÝY§Ûm. ReLÞdÏ ERYdá¥V Suù]± LhPûUl×Lû[ TXlTÓj§P AYoLÞdÏ ER®Óm ùTôÚhÓ ùUnûUûV BWônY§p. AYoLÞûPV ®¬YûPkÕ YÚm EQoûY Cj§hPm DÓTÓjÕ¡u\Õ GuTRtLô] GpXô A±Ï±LÞm Es[], ÜPõ£˜‰î, Ý¡eè ñŸÁ‹ ªð÷¾è ê‚Fèoe ¬èõê‹ ðóõô£è‚ A¬ìˆF´‹ å¼ è£ôˆF™ õ£›‰¶ õ¼A¡ø ܉î Cû[V Þ¬÷ë˜èÀ‚°, úUuûUªdLYoLs Gu\ YûL«p AYoLÞûPV EiûUVô] ¨ûXûV ÜðèK‚è‚ Ã®ò ê‚FèÀ‚ªèFó£è «ð£ó£® , ªð£¶ïôˆFŸ°Š ðEò£ŸÁõ «î¬õò£ù è¼Mèoe Üõ˜èÀ‚° õöƒèŠð´A¡øù. Cû[V Cû[OoLs ReLÞûPV YôrÜL°u CdLhPô]ùRôÚ LhPjûR N¬Vô] §ûN«p LPdL AYoLÞdÏ ER®×¬YúRôÓ. SôLÃLjûR Øuú]t\UûPVf ùNnYûR úSôd¡ ReLÞûPV Nd§Lû[ §ûN ùNÛjÕY§p AYoLs. ÑVNd§ëhPlTÓYRtLôL Cj§hPeLs ÕûQ׬¡u\], Cû[V Cû[OoLÞdÏ BuÁL Nd§ëhÓm §hPj§u RûXVôV ϱdúLôs 12 ØRp 15 YVÕûPV Cû[V UdLû[. YôrdûL«u úSôdLm Tt± ׬kÕùLôiÓ. ReLÞûPV ùNôkR Y[of£ Utßm ReLs NLôdLs. SiToLs B¡úVô¬u úUmTôh¥tLô] ùNVpTôh¥u ®¯lTô] TeúLtTô[oL[ôL Uô±P ERÜYRôÏm,