• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Tamil Language தமிழ்

Participatory Group Study (Tamil)

TeúLt× Øû\«p ÏÝU T«t£

Baha'is of India | Baha'i Faith | Participatory Group StudyCuß Ck§Vô®p. B«WdLQdLô] UdLs. º¬V LY]Øm. GÝf£Ùm ªdL ãr¨ûX«p. JÝdL¨ûXûV EVojÕm Nd§ûVl ùTtßs[. Cû\YàûPV §ÚYôNLeLû[ Øû\VôL LtT§p DÓThÓs[]o, CfùNVpTôh¥u Yô«XôL. ùT\lThP ALúSôdÏLû[. ùNVp. £k§jRp Utßm LXkRôúXô£l× B¡VYt±u Yô«XôL. ETúVôLlTÓj§dùLôs[. AYoLs ØVt£ ùNnûL«p. NØRôVj§tÏ úNûYVôtßYRtLô] ReLÞûPV §\ûUVôt\pLs קV ¨ûXLÞdÏ EVoYûR AYoLs Lôi¡u\]o, Taôn T«t£ ¨ûXVj§u CkR T«t£Ls. R²SToLÞûPV BuÁL ÑV Bt\X°l×dÏ ùTôÚjRUô] ãZûX EÚYôdÏ¡u\], Ak ¨ûX«p. AkR R²SToL s. ReLû[ ùNôk Rd Lt±u Õ¥lT ô] TeúLtTô[oL[ôLÜm. Ltßd ùLôiP A±ûY. R²lThP Utßm áhÓ RuûU Uôt\j§tLôL TVuTÓj§d ùLôs[ ùRôPof£VôL ØVÛm SPY¥dûL«p DÓTÓm ©WRô] ùNVpÅWoL[ôLÜm ReLû[úV LôiTo, TaôÜpXôÜûPV §ÚYôNLeL°u ûUVj§p LôQlTÓYÕ. R²STo Utßm NØRôVm B¡VYt±u RuûUUôt\j§tLô] Bt\XôÏm,

R²STÚûPV RuûUUôt\m GuTÕ. JÚYÚûPV ¨û\ÜTÓjÕRûX UhÓm ûUVUôLd ùLôiÓs[ R²jÕ ¨tÏm ùNVpTôPpX, Taôn Ej§L°uT¥. JÚ R²STÚûPV úUmTôÓ Utßm ¨û\ÜTÓjÕm ùNVpTôÓ B¡VûY. JÚYÚûPV Nd§Lû[ U²R C]j§u ºo§ÚjRj§tÏm. NêLj§u Utßm TWkR NØRôVj§u úRûYLÞdÏ úNûYl ׬Y§Ûm ûUVlTÓjÕYÕPu CûQdLlThÓs[Õ, ©WôojRû] Utßm §Vô]m. JÚYÚûPV BuÁLl úTôWôhPeLû[ G§ojÕ NUô°lTÕ BuÁLf NhPeLs Utßm úTôRû]Ls B¡VYt±túLtT YôrYÕ - CûY VôÜm YôrdûL«u úSôdLjûR ¨û\úYtßYRtLô] Aj§VôY£V AmNeL[ôÏm, B]ôp CkR ØVt£Ls VôÜm úNûYdLôL AolTQm ùNnVlTÓm úTôÕ Rôu AûY ReLÞûPV ØÝûUVô] RuûUUôt\ TXû] AûP¡u\], .CqYôßRôu. UdLû[ BdLLWUô] U²RY[eL[ôLÜm. Uôt\j§tLô] ØLYoL[ôLÜm ùNVpTÓm T¥ ERÜ¡u\ A±Ü. §\ûULs Utßm BuÁL EsÞQoÜLû[ úUmTÓjÕY§p TaônLs DÓThÓs[]o, CÕ R²lThP Utßm NØRôVj RuûUUôt\j§u CûQkR ùNVpTôhÓdÏ ªL Ød¡VUôÏm, RtúTôÕ CjRûLV áhÓ T«t£Vô]Õ T«t£ YhPeL°u Y¥YjûR GÓjÕs[Õ, Ck§Vô®p AûUkÕs[ Taôn NêLeL°]ôp Esðo A[®Xô] ÑVUôL CVdLlTÓ¡u\ JÚ T«t£ ùNnØû\VôL úUtùLôs[lTÓ¡\Õ, JÚYÚûPV GiQeLs. NUVm ApXÕ Sm©dûLLs B¡VYtû\d LÚRôUp Aû]YÚúU CkR YÏl×LÞdÏ YWúYtLlTÓ¡u\]o, ReLÞûPV LÚjÕdLû[ ùY°lTÓjÕY§Ûm. ReLÞûPV úRûYLû[Ùm. BYpLû[Ùm ùR°ÜlTÓjÕY§Ûm CkRl T«t£«u TeúLtTô[oLs A§LUô] Sm©dûLÙߧûVl ùTß¡u\]o, úNûY«u AeLeLû[ úNojÕdùLôsYRtLôL AYoLs ReLÞûPV YôrdûLûV UߺWûUl× ùNn¡u\]o, ùYqúYß NUVeLû[Ùm Sm©dûL Øû\Lû[Ùm ùLôiP UdL°ûPúV Au× Utßm úRôZûU«u TkReLû[ EÚYôdÏYRtLôL Td§ áhPeLû[ SPjÕRp. ÏZkûRLs Utßm Cû[V Cû[OoL°u BuÁLd Lp®dÏm BuÁL Nd§V°l©tÏm. YÏl×Lû[ SPjÕRp Utßm Cû[OoLÞdÏm. اVYoLÞdÏm YÏl×Lû[ SPjÕRp. B¡VûY AYoLs DÓTÓ¡u\ úNûY SPY¥dûLL°p APeÏm, CkR YÏl×Ls JÚ ×§V SôLÃLjûR EÚYôdÏY§p TeLôtß¡u\],