• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Tamil Language தமிழ்

Social Action and Community Building activities of the Baha'is (Tamil)

TaônL°u NêLf ùNVÛm NêL ¨oUô¦l× SPY¥dûLLÞm

TaôÜpXô®u úTôRû]L°]ôÛm Taôn. ¨ßY]eL°u Y¯LôhÓR] ôÛm EtNôLm ùTtß. Ck§Vô®u TaônLs RûPVt\ U²R Y[ úUmTôh¥u JÚ Øû\Vô] Y¥YjûRl ©uTtß¡u\]o, AYoLs NØRôVj§tÏf úNûY ùNnÙm YôrûY úUtùLôsYRtLôL ùYqúYß YVÕl ©¬®Ûm YôrdûL«u ùYqúYß TôûR«ÛªÚkÕ R²SToL°u §\ûUVôt\pLû[ Y[od¡u\]o, U²RoLs Eu]RUô]YoL[ôLúY ©\d¡u\]o, LPÜÞûPV §ÚfùNôp JußRôu ×jÕ«o RÚm Bt\ûXd ùLôiÓs[Õ, AkR §ÚfùNôpûXl ׬kÕùLôsYRô]Õ JÚYo BuÁL Utßm NêL RuûUUôt\l TôûR«p SPk§P JÚYÚdÏ ERÜ¡u\Õ Gu\ EiûUdÏ Ck§V TaônL°u AàTYØm Lt\Ûm Sm©dûLj RÚ¡\Õ, CkR ùNVpTôh¥û] CVdÏ¡u\ SPY¥dûLLs ©uYÚUôß:

  • Üî£õ¶, êÍèˆF¡ õN𣆴 Þò™¹è¬÷ õL¬ñò¬ìò„ ªêOEF´‹ Æìƒèoe;
  • °ö‰¬îèO¡ ªñ¡¬ñò£ù Þîòƒè¬÷»‹, ñùƒè¬÷»‹ «ðE õ÷˜‚°‹ õ°Š¹èoe:
  • Cû[V Þ¬÷ë˜èO¡ ݘðK‚°‹ ê‚Fè¬÷ F¬ê ªê½ˆ¶‹ °¿‚èoe;
  • ð™«õÁ H¡ùEè¬÷„ «ê˜‰î ñ‚èoe êKêñ Ü÷M™ îƒèÀ¬ìò îQŠð†ì ñŸÁ‹ Æ´ õ£›¾èO™ «ð£î¬ùè¬÷ ï¬ìº¬øJ™ Üñô£‚è‹ ªêOEõ¶ °Pˆ¶ ÝOE¾ ªêOEò õ¬èªêOEF´‹ T«t£ õ†ìƒèoe;

Taôn NUVj§u BuÁL Utßm NØRôVd úLôhTôÓL°]ôp EtNôLm ùTtßs[ Ck§Vô®u Ts°d áPeLÞm ©\ NêLl ùTôÚ[ôRôW úUmTôhÓ vRôT]eLÞm Ti× U§lûT A¥lTûPVôLd ùLôiP EXL[ô®V Lp®ûV úUmTÓjÕYRtLôLÜm. ùTiL°u ¨ûXûUûV EVojÕYRtLôLÜm NêL úUmTôhÓ §hPeLû[j ùRôPe¡ ûYjRRtLôLÜm EXLm ØÝYÕm Ae¸L¬dLlThÓs[],