• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Tamil Language தமிழ்

Spiritual Education of Children (Tamil)

Baha'is of India | Baha'i Faith | Spiritual Education of ChildrenÏZkûRL°u BuÁL Lp®

EXLd ÏZkûRLÞûPV CXh£V ®ÚlTeLû[Ùm. AYoL°u BuÁLd Lp®dLô] úRûYûVÙm ׬kÕd ùLôiÓ. TaônLs YÏl×L°p Gußm Y[okÕ YÚm TeúLtTô[oL°u áhPeLû[ DÓTÓjÕYRtLôL ReLÞûPV ØVt£Lû[ TWYXôL úUtùLôs¡u\]o, CkR YÏl×Ls Cû[úVôÚdÏ Dol©u ûUVUôL AûUkÕ NØRôVj§p BuÁL Utßm NØRôV SPY¥dûLL°u úYoLû[ YÛlTÓjÕ¡u\], ÏZkûRLs. RôeLs VôYÚm EXLl ©Wû_Ls GuTûRÙm. Nô§. ¨\m Utßm YÏl× Guß TôWôUp ©\ÚdÏ úNûYl׬YÕ AYoL°u ùS±Øû\d LPûU GuTûRÙm EQok§P ERYlTÓ¡u\]o, ÏZkûRLú[ JÚ NêLm ùLôiÓs[ A§ ®ûXU§l×s[ Y[UôÏm, YôrdûL«p úSWô] Utßm ùTôßlTô] úRoÜLû[f ùNnYRtLôL §\ûUVôt\pLû[ ÏZkûRL°Pm úTÔYRtLôL ÏZkûRL°u BuÁL. NêL Utßm A±YôokR T«t£ AY£Vm G] TaônLs Smסu\]o, “U²Rû] JÚ ®ûX U§l©pXô CWj§]eLû[d ùLôiÓs[ ÑWeLùU]d LÚÕÅo”, G] TaôÜpXô Gݧ]ôo, “Lp® JußRôu AÕ RuàûPVl ùTôd¡`eLû[ ùY°lTÓjRf ùNnÕ U²RÏXm A§ÚkÕ TVuùT\ ùNn§Óm,

TaônLs CkR YÏl×Lû[ GpXôl ©u]¦L°ÚkÕm YÚm ÏZkûRLÞdLôL SPjÕ¡u\]o, CkR YÏl×Ls Aj§VôY£V Ti×L[ô] YônûU. Sm©dûLdÏ Tôj§WUô«ÚjRp. úSoûU Utßm ¿§ úTôu\Ytû\ úUmTÓjR ØVp¡u\], ÏZkûRLs ReLs Yôr®u ùX[¸L. A±YôokR Utßm BuÁL AmNeL°p ºo£\lûT GnÕm YûL«p CkR YÏl×Ls JÚ YÛYô] ùS±Øû\ YûWfNhPjûR EÚYôdÏm úSôdLjûRd ùLôiÓs[], RtúTôÕ Sôh¥u TpúYß TϧL°p 1000dÏm áÓRXô] Taôn ÏZkûRLs YÏl×Ls Es[],