• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Tamil Language தமிழ்

The Baha'i Faith in India (Tamil)

Ck§Vô®p Taôn NUVm

Taôn NUVm úRôu±V 1844 m BiÓ ØRtùLôiúP. Ck§Vô. ARàPu ùRôPoûT ûYjÕ YkÕs[Õ, TaôÜpXô®u Øuú]ô¥Vô¡V Tôl AYoLû[ Htßd ùLôiP ØRp T§ù]hÓ ºPoL°p JÚYo. Ck§VôûYf úNokRYo BYôo, Cuß Ck§V úRNj§u TpúYß UdLû[l ©W§¨§d¡\ 20 XhNm TaônLs 10.000dÏm úUXô] CPeL°p Y£jÕ YÚ¡u\]o,

TaôÜpXô (1817-1892) Taôn NUVj§u ¾odLR¬£ BYôo, ReLÞûPV ùRnÅLl úTôRû]L°]ôp EXL UdLÞdÏ úTô§jÕ YkR LPÜ°u AYRôWl ×Ú`oL°u ùRôP¬p ªL AiûU«p YkRYoRôu TaôÜpXô G] TaônLs LÚÕ¡\ôoLs, BlWLôm. úUô^v. ×jRo. ¡ÚxQo. ú_ôWôvPo. CúVÑ¡±vÕ Utßm ØLUÕ S© B¡úVôÚm CkR ùRnÅLl úTôRLoL°p APeÏYo, TaôÜpXôÜûPV ùNn§«u ûUVdLÚjÕ. U²RÏXm JúW C]UôÏm Gußm. AÕ JúW EXL NØRôVUôL JußTÓYRtLô] Sôs YkÕ®hPÕ GuTRôÏm, TaôÜpXô EQok§hPT¥. EXL UdLû[f Nk§d¡u\ ©WRô] NYôp Gu]ùYu\ôp. AYoLs. U²RÏXj§u JÚûUlTôhûP Htßd ùLôiÓ. U²RC]m ØÝYûRÙm Ju±ûQj§Óm ùNVpØû\LÞdÏ ER® ׬kÕ ARu Y¯VôL Gußm Øuú]±d ùLôi¥ÚdÏm SôLÃLjûR ùRôPWf ùNnYúRVôÏm,