• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

"Is not the object of every Revelation to effect a transformation in the whole character of mankind, a transformation that shall manifest itself, both outwardly and inwardly, that shall affect both its inner life and external conditions?"

~Bahá'u'lláh

Youth Conferences

Message from The Universal House of Justice, the international governing council of the Baha’i’s,addressed to the 114 Youth Conferences throughout the World, dated 1 July 2013.

Read more...

The Baha'i House of Worship of India

The Baha'i House of Worship in New Delhi, which is considered as India’s symbol of communal harmony by the Government of India, was dedicated to the people of India and all humanity in December 1986.

Read more...

Tamil Language தமிழ்

Unity in Diversity – the Central Theme of the Baha'i Faith (Tamil)

úYtßûU«p JtßûU - Taôn NUVj§u ûUVd LÚlùTôÚs:

Baha'is of India | Baha'i Faith | Unity in DiversityCkúSôdLj§tLôL. R²STo Utßm NØRôV RuûUUôt\j§u ùNVpTôÓLû[l ©u ùRôPoYRu Y¯VôL. Ck§Vô®u TaônLs NØRôVj§u ºo§ÚjRjûR SôÓY§p ÑßÑßlTôL DÓThÓs[]o, AYoLs CqYôßRôu TWkR NØRôVj§ÚkÕ BiLs. ùTiLs. ÏZkûRLs Utßm Cû[OoLÞPu CûQkÕ. áhPôLd Ltßd ùLôsÞm NôLNØVt£ Ju±p DÓThÓs[]o, CkR SPY¥dûLLs VôYtßdÏUô] Y¯LôhÓRÛm. Y[eLÞm Esðo. YhPôW Utßm úR£V A[®p Es[ Taôn BÞûU úTWûYL°u Y¯ ùNÛjRlTÓ¡u\], RtúTôÕ Ck§V TaônL°u úR£V BuÁL NûT«u TôÕLôl©u ¸r. G§olTt\ LXkRôúXôNû]Ls EQoúYôÓ. 17 UiPX úTWûYLÞm ÑUôo 600 Esðo úTWûYLÞm CQdLjÕPu ùNVpThÓ YÚ¡u\], úR£V BuÁL NûT GuTÕ Ck§V Taôn NêLj§u ®YLôWjûR LY²d¡u\ EfN¨ûX AûUlTôÏm, CkR ØVt£L°u Yô«XôLÜm. CúR £kRû]ÙûPV AûUl×L°u áhÓûZlTôÛm. Ck§Vô®u TaônLs CkSô°u NØRôVjûR G§oúSôdÏ¡u\ Nô§ Utßm YÏl×j RlùTiQm. Bi-ùTi NUjÕYªuûU. NêL CQdLªuûU. T¥l©uûU. Lp®«uûU. YuùNVp. HrûU. FZp Utßm ùS±Øû\ N¬Ü úTôu\ LÓm NYôpLû[ ¨Yoj§ ùNnVd Ltßd ùLôs¡u\]o,

ReLÞûPV AuTô] SôÓ. ùTôÚs Utßm BuÁL ùNÝûU AûPYûRÙm. ReLÞûPV úR£V GpûXdÏs Yôr¡u\ B«WdLQdLô] C]l©¬Ü Utßm NUV NêLeLÞdÏs JtßûU Gàm TkRm ¨XÜYûRÙm. ARu UdLs ùYßm A±®Vp Oô]jûR ùTßY§p UhÓúU £\lTûPVôUp. ReLÞûPV ùS±Øû\ Ti× Utßm Au×. ¿§. CWdLm. NUjÕYm. Su]PjûR B¡VYtßdÏm ×LrùTtß Ck§Vô EXL SôLÃLjÕdLôL RuàûPV R²f £\lTô] Te¡û]Ùm BtßYûRd LôQ ®Úmסu\]o,