“आं नाथाय गुबुनफोर बादिनो सासे मानषिमोन, आंनि आरांगा सायाव उन्दुलांदोंमोन, जेब्ला सोमोनांथाव नुयो, गासैबो जोंसारनायनि सुदेमबारफोरा आंनि सायाव बिलिरदोंमोन, आरो बै जाबोनाय गासैबोनि मिथिगियानखौ आंनो फोरोंदोंमोन। बे बेसादआ आंनिफ्राय नङा, नाथाय जाय गासैबो गोहोगोरा आरो गासैबो मिथिनाय सासेनिफ्राय। . . . बिथांनि गासैबो नारसिननाय गाबज्रिनायफोरा आंनियाव सौफैदोंमोन, आरो आंखौ जाहोनखालामदोंमोन गासैबो सुबुंनि गेजेराव बिथांनि बाखनायनाय रायज्लायनो”


बाहाउल्लाह

गेजेर जिगुथि जौथाइआ सुबुंथिनि थांना थानाय जीउआव मोनसे गोदान फोजाखांनायनि मोनसे सम मोन। इउरोप, लेटिन एमेरिका, साइना, भारत आरो साहा एमेरिकानि गेजेराव, मोनसेनि उनाव गुबुनसिम, सुबुंफोरा सिखांदोंमोन नारसिनलु राजखान्थियारि आरो समाजहाबा फारिनेमफोरखौ बोख्लायनो। बेखौ ओऱैबादि मोनोदि सुबुं मोन्दांखांहानाया गनायथि आरो गथायहोनायनि मोनसे गोलाव मोनानि सिरिमोन्खांनानै थानाय बादि।

समाजखान्थिनि थाखाय मोनसे गोदान नुथायनि जेरावबो बैवहाय मोनसे लुबैबायथादोंमोन थारबिजिरनाय, समानथि आरो सुबुं जोनोमनि सोद्रोमथिनि सायाव गुदिहोना। मोन्दांनाय दि मोनसे गेदेर मुगानि आलाइआरना आखायाव दंमोन समनि खन्थायगिरि फोरनि सोदोबफोराव हमखांजादोंमोन। रबिनद्रनाथ टेगर लिरनाय बादिब्ला, “आथिखालाव मुगायाव साफ्रोम बेकटिनिसिम गाबज्रिनाया सौफैबाय मोनसे गोदान मुगानि बे आलाइआरननि थाखाय गावनि सोरगिदिंफोर आरो गावखौनो लाहार फाहार खालामनो जेब्ला मानषिया गासैबो सुबुं जोनोमफोरनि जीउमारि खौसेथियाव गावनि जीउखौ दिहुनगोन।”

बे बादि मोनसे समाव, मुलुगनि बांसिनानो मिथिनोमोना, बाहाउल्लाहनि नुजाथिनायजों इरानआव सिखांदोंमोन अबंलाउरि निफ्राय मोनसे गोदान रादाबनि सानआ, मुगानि फैबायथानाय सुबुंथिनि थाखाय अबंलाउरिनि रादाबगिरि। बाहाउल्लाहया फोरोंदोंमोनदि बैवहाय सासे अबंलाउरि दङ, बै गासैबो धोरोमफोरा सासे अबंलाउरिनिफ्राय फैदों आरो गुदिगोनांथाराव सैथो दंमोन आरो सुबुं हारिनि खौसेखालामनायनि थाखाय बै समआ सौफैबाय।

बाहाउल्लाहनि थांना थानाय जीउआ एखे साबसिनथार गुणफोरजों आखुहोजादोंमोन बै गुबुन गेदेर धोरोमफोरनि गाइसनगिरिफोरनि बुहुमारि थांना थानायखौ फाराग खालामदों। मोनसे धोनि सोद्रोम मानषिनि नखराव 1817 माइथायाव इरानआव जोनोम मोन्दोंमोन, बिथांनि सिगांनि उन्दैसम निफ्रायनो आरो समानरुजु नङालासेनो अन्नाय, गोसोगुवार आरो थारबिजिरनायनि बिथांनि गुणफोर आरो साधारणनङै गियानखौ बाहाउल्लाहआ दिन्थिदोंमोन। बिथाङा गावनि बिफा थैखांनायनि उनाव, राजानि उलाफादआव मोनसे गोजौ थाखो बिथाङा गथायना होजादोंमोन, जायखौ बिथाङा नोरोमैनो नेवसिगारदोंमोन, बेनि सोलाययै मोजांसिनमोन्दोंमोन गावनि समखौ गोसोहोथाबनो हावरिया, लोमजानाय, आरो गादबजानायखौ हेफाजाबहोनायाव।

मोनसे गोदान धोरोमनि गाइसनगिरि राफोदाय महरै जिगुथि जौथाइनि गेजेराव जेब्ला बाहाउल्लाहया गावनि थाखिलाबोनायखौ फोसावदोंमोन, जायखौ बिसोर बेखेवनाहोनाय गोदानथिनि नुहरथायनि थाखाय बिथांनि फोरोंनायफोरा जांख्रिथायारिमोन। बिथांनि मिरु गाहाय थांखिया – मोनदांखांनाय जानो सुबुंहारिनि खौसेजानायनि थाखाय बै समआ सौफैबाय – समाजहाबा फोरोंनायफोरनि मोनसे हांख्रायनायजों जगायदेरजादोंमोन जेरै बादि हिन्जाव आरो हौवानि समानथि, धोरोम आरो बिगियाननि गेजेराव गोरोबनाय, सैथोनि उदां संदान्नायनि थाखाय गोनांथि, धोरोमगुरु एबा फुरुहित नि बोस्रांनाय, गासैबो महरफोरनि सोंखारिनायनि एंगारनाय, आरो बुहुमनाङारि सोलोंथाय।

मोनसे गेजेरारि गोसोमेलेमलानायाव बैयो बुंफबहोजादोंमोन समनि धोरोमारिगुरु आरो राजखान्थियारि बिग्रायारिनिफ्राय हेंथाजानायनि मोनसे सारअन्थाइ बिथांनि फोरोंनायफोरा फोजाखांदोंमोन। समनि जोबोत गोहोगोरा उलाफादनि सानै – इराननि राजा आरो अट्टमान खुंगिरि- जोंलोगोसे इराननि शिया मुल्लाया बिथांनि गोहोमखौ लुखुमुरनो गावसोरनि गोहोयाव मोनफ्रोमबो खालामदोंमोन। बाहाउल्लाहया गावनि गासैबो समप्दनि लांदां खालामनांदोंमोन, खष्टहोजादोंमोन, नाख्रेबजादोंमोन, जिनज्रियाव जोबथेजादोंमोन, आरो (दिनैनि इशराइल अक्कआव) अट्टमान खुंगिरिनि एख्रे नि गोख्रों खलोनि आव 1892 माइथायाव बिथाङा जीउ एंगारलांजासिमआ हादरनिफ्राय हादरसिम ब्रै खेब समफोर होखारहरजादोंमोन।

बिथांनि गिथाव बाथाव भुगिनायफोरनि अनगायैबो, सुबुंथिनि दैदेन्नायनि थाखाय गोथार बिलाइफोरनि जौसे भलियामनि बारासिन बाहाउल्लाहया गावनि थांखिखौ फोरमायलांबाय थादोंमोन। सोद्रोमथियाव बिथाङा फेजेनजाथावयै फोथायनाय दंजायोमोन जाहाथे सुबुं हारिया सिखांनो हागौ आरो बेनि थार सौहैनोथांखि मोनफुंनो जाय सुबुंथिखौ हगारथारगोन बै गुस्लायनायनि बेगरखौ फोनायनिफ्राय जेबो खष्ट एबा बावसोमनायनि बिबाङानो बिथांखौ होबथानो हायाखैमोन। बिथांनि थांना थानाय समाव, बिथांनि सुथुरफोरनि हेंथानि अनगायै बाहाउल्लाहनि गोहोमा देरलांदोंमोन। जेरावनो बिथाङा होखार हरजादोंमोन, गावनि सुबुंथिनि अन्नाय, गोहो आरो गेदेरमा जों आरो रोजा रोजा बिथांनि फोरोंनाय फोरजों बोबोजादोंमोन। ड मिलियन आगानसुरग्राफोर निख्रुइ बांसिनजों मुलुगनि मोनफ्रोम खनायाव दिनै बिथांनि फोथायनाया गोसारल्दाबाय आरो बिथांनि थांना थानाय जीउ आरो सोदोबफोर निफ्राय मोनसे खौसे जानाय मुलुग दानायनि थाखाय गुबुनफोर मिलियन मिलियन जीउथुलुंगानाय बोबोगासिनो।

खेमब्रिदज अरेन्टेलिस्त इदवार्द ग्रानभिल्ले ब्राउनेआ बिथाङा एंगारलांनायनि सिगां बाहाउल्लाहखौ दसेसम लोगोहमदोंमोन। बिथाङा इयुन उनजोलैनि थाखाय गालांबाय बे गिदिंनाय रेबगं फिनबेखेवथिखौः “बिनि मोखां सायाव जायखौ आ नाइहाबदोंमोन आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा, बेखौ बेखेवनो आं हानाय नङा अब्लाबो। बैफोर सुफ्लंनाय मेगनफोरा सासेनि जोबोत जीउखौ फरायनो बादि मोन्दोंमोन; बै थोजासे खाफालनि सायाव गोहो आरो बिगोमागोहोया दंमोन . . .सोरनि खाथियाव आं गसंदोंमोन जेबो सोंनांगौ गैयामोन, बेबादिनो आंखौनो आं गंग्लायदों मोन सासेनि सिगाङाव जाय मोनसे सिबिनाय आरो अन्नायनि आयदा जायनि राजाफोरा हिन्सा जाथारगौ मोन आरो मिजिंकगैयैयाव खुंगिरिफोरा हेंथाहोथारगौमोन) !”

Exploring this topic:

The Life of Bahá’u’lláh

The Early Bahá’í Community

The Shrine of Bahá’u’lláh

Quotations

Articles and Resources

Scroll Up