“सावरायज्लायनायफोरा देरसिन सांग्रांथि दानहोयो फोरमानगैयै जोबथाखौ रोखाथियाव आखुथायसोलाय होयो। बेयो मोनसे जोंनाय सोरां जाय, मोनसे खोमसि मुलुगाव, राहाखौ दैदेनो आरो दिन्थियो। मोनफ्रोमनि थाखाय बैयावहाय आरो थांबायथागोन थि गोथारथिनि आरो आबुंथिनि मोनसे मानथाखो जाबोनो। बुजिनायनि अन्नायदाननि आबुंथिया सावरायज्लायनायनि गेजेरजों नुजाथि खालामजादों।”


बाहाउल्लाह

बाहाई फोथायनाया मौवला एबा पन्दित गैया। बेनि खामानिफोरा आफादफोरनि गेजेरजों खुंजादों लकेल, रेजिनेल, नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल थाखोफोराव मिथियै बिसायख (secret ballot) नि गेजेरजों बिसायखजादों। जेबो बादाखुंनाय एबा फोसावनाय गैयालासेनो मोनसे खान्थिफारिनि गेजेरजों बिसायखिथि फोरा जायगा लायो। बैफोर आफादफोराव बिसायखथिजानाय फोथायारिफोरा बेकटिफोर महरै जेबो बिगोमाथाय आवग्रिना लाया, नाथाय जायनि आफादफोरनि बिसोरो सोद्रोमाफोर खुंथायथि, जगायथि, आरो आयेनारि बिगोमाथाय हाबामावयो। बाहाई समाज थांना थानाय जीउनि सिंनि बाहागोफोरखौ खुंनायनि थाखाय फसंथानफोरा बिबान दङ आरोबाव समाजआव जीउमारि आरो बेसादारि फुंखाफोरखौ जाम्फैहोनाय।

बैफोर फसंथानफोरा, जाय बाहाई खुंथाय बिथोननि बाहागोखौ दायो, सावरायज्लायनायनि गाहायथांखिनि सायाव खामानि मावयो। बे गाहायथांखिनि बादिब्ला, मोनसे फसंथाननि सोद्रोमाफोरा सावरायनायफोर दैदेनो मोनफ्रोम जाहोननि सैथोखौ बुफ्रुनायनि ओंथि महरै। गावसोरनि नोजोरथिफोरखौ बिसोरो नोरोमैनो बाहागोलाज्लायो नाथाय गावनि नोजोरथिबिन्दोफोराव सिथाबनायनि उदां थायो, गुबुननि सान्दांथिफोर निफ्राय सोलोंनो नागिरनाय अनगायै नंगुबैथिनि सायाव मोनसे गुवारसिन सान्दांथि मोनहैनायनि ओंथि महरै। गोरोन्थिदैदेन्नाय, सोद्रोमाथिसननाय, आरो सासे बेकटिनि आयदा एबा गोसोगोनांफोरखौ नारसिन्नायनि गुबुन महरफोरा बे बादिनो नेवसिगारजादों।

Scroll Up