“थांनानै थानाय मुलुगाव आरजनिख्रुइ गोदैसिन जेबो गैया। मानषिया आरजनि बुब्लियाव थांनानै थाथारनांगौ। आरज आरो खावलायनायनि थासारियानो अन्नाय बोर होजासिन्नाय थासारि। आरजआ अबंलाउरिजों बाथ्रा सावरायनाय। देरसिन मोनहैफुंनाय एबा गोदैसिन बुब्लिया अबंलाउरिजों बाथ्रा सावरायनायनि अनगा गुबुन जेबो जानो हाया।”


आब्दुल-बाहा

जयै खुलुमनायनि थाखाय जयै मोनसे थफिखांनाया भारतनि जेरावबो गामिफोर आरो नसुंसेयारिफोरा शाक्षिहोगासिनो दङ। गुबुन गुबुन साजायनायफोराव नखरफोराव रोजा रोजाफोरनि सायाव रोजा रोजा जीउफोरा जजायो दानफ्रोमबोयै, सप्तायै, एबा सानफ्रोमबोयैबो आरजफोर बाहागोलाज्लायनो, गोथार लिरथाइफोर निफ्राय बोख्लना फरायनो, आरो गावसोरनि थांना थानायफोरनि थाखाय गावसोरनि सान्दांथिफोरनि सोमोन्दै सावरायज्लायनो। आलादा आलादा बैसो आरो उनजोलैफोरनि बैफोर फिसा लोगोफोरनि जथुमनायफोरा सिबियो बेकटिफोरनि जीउमारि थांना थानायफोरखौ फुवारसिननो नांफादोंमोन, आरोबाव मोनसे जायगा यावनो समाज आरो खौसेथिनि जीउमारि देवलेंखौ जयै खाथिसिन सुजाबो।

जेराव बाहाई समाजआ मन्दिरफोर दंजायो जेरावहाय गासैबो उनफोलेरफोरनि सुबुङा आरज आरो गोसो खांहाबनायनि थाखाय जजायो (जायनि मोनसे गोसोहोथाव दिन्थिया जाबाय बाहाई खुलुमसालि – लटास मन्दिर महरै मिथिजानाय – दिल्लीयाव), बाहाईफोराबो फोथायोदि जेराव जायखि जायगायाव अबंलाउरिनि गोसोखांनायनि थाखाय सुबुङा ज’ जायो बेयो बोरसारस्रिजादों आरो मोनसे मन्दिराव अब्लाबो। मौला एबा पुरिहितारि थाखो बाहाई फोथायनाय निफ्राय गैया, गावनि जीउमारि सुफुंनायाव मोनसे गुदिमददगिरि महरै सिबिनो साफ्रोम बेकटिनि सायाव बिबाना गोग्लैयो, आरो सिबिनाय जथुमनाय हांख्रायनाया मोनसे राहा जेराव बेकटि आरो नखरफोरा बे बिबानखौ लाना थाङो।

Scroll Up