“आरो बाहाउल्लाहनि फोरोंनायफोरनि गेजेराव बै मानषिहारिनि मुलुगनि दावगानायनि थाखाय ओंथिफोरनि मोनसेआ बेसादारि सोदोमस्रि अब्लाबो, सोर्गोयारिगुण सोदोमस्रिजों बेयो खौसे जाबोयागौमानि, लुबैनाय जाउनआ, जाय मानषिहारिनि मानबावनाय, बैयाव सौहैथारनाय नङा।”


आब्दुल-बाहा

मोनसे गोदान मुलुगनि थाखाय बाहाउल्लाहनि नुहरथायजों बैसोर जीउथुलुंगाहोजादोंमोन मुलुगनि जेरावबो, बै जीउमारियै आरो बेसादारियै जौगानाय जांख्रिखां समाजफोर दानो मावहाबाफोर आरो हाबा फारिफोराव नांथाबदोंमोन। जाय बेनि लुग्राफोर जाथारगोन बेकटिफोर, फसंथानफोर आरो समाजफोरनि मावगोहो आरो आबुंथियाव मोनसे सोमोनांथाव बांनाय बेबादि समाजफोर सिखांनाया गोनां जागोन। आथिखालाव, भारतनि जेरावबो बाहाई समाजफोराव, जाय खुलुमनाय आरो सिबिनायनि हांखो सोरगिदिं गिदिङो मावहाबाफोर आरो हाबाफारिफोरनि गेजेरजों बे बादि मावगोहोफोरा खांजाबाय थादों।

गुबुनफोरजों बाहाई फोरोंनायफोर निफ्राय सिंनोजोरफोरखौ बाहागो लाज्लायनाय गेजेरजों, जयै खुलुमनायनि थाखाय जायगाफोर सोरजिनानै, उन्दै सुबुंखौ गोहोहोदेरनानै, आरो अबंलाउरिनि रावखौ फरायसोलोंनो लोगोफोरनि दोलोफोरखौ आरो मुलुगनि साबसिनखालामनायनि थाखाय बेखौ बाहायनाय मददहोनानै, बाहागोलाग्राफोरा समाज दानायनि मोनसे खान्थिफारियाव अनसुंथायहोयो जेराव खुलुमनायनि भावफोर आरो नाजानायफोरा साधारण मोजांखौ दिखांनो जयै सुजाबजादों।

Scroll Up