“बाहाउल्लाहया बिथोन होबाय दि मोनसे खुलुमनायनि जायगाया लुजागोन मुलुगनि गासैबो धोरोमारिफोरनि थाखाय; बेनि बुहुमनां रैखाथिबादानि सिङावनो बै गासैबो धोरोमफोर, हारिफोर आरो खोन्दोफोरा जयैनो फैनो हागोन; बै सुबुंहारिनि खौसेजानायनि फोसावनाया सिगांथिं थांगोन गोथारथिनि बेनि गेवस्रानाय कर्टफोरनिफ्राय।”आब्दुल-बाहा

बाहाईफोरनि थाखाय, सिबिनाय थांना थानाय जीउ, आरज आरो गोसोखांहाबनायाव सम हगारनाया गावहारसिं खुसि मोन्नायनि थाखायल’ आजावना लानाय नङा; बेकटि आरो समाजखौ जीउथुलुंगाहोनो बेयो सिबियो बुंफ्रुनाय होनो गावसोरनि जीउमारि गोहोफोराव मावथारनायफोराव जाहाथे मुलुगया साबसिन जायो।

खुलुमनाय आरो सिबिनायनि गेजेराव फोनांजाबनायनि मोनसे नुहरथायजों, आरजफोरा मावथारनायफोराव दानस्लायो आरो मावथारनायफोरा जीउमारिथिजों गोसारलादों। बे जाथावगौ जाबोयो मावथारनाय आगानजों मोनसे जीउमारि लामाखौ आगानहोनो। समाज थांना थानायजीउनि मोनसे उनदाथाया भारतनि जेरावबो गामिफोर आरो नसुंसेयारिफोराव लुजानाय जादों जेराव खुलुमनाय आरो सिबिनायनि बैफोर आखुमहरफोरा खाथियैनो गावजों गाव सोमोन्दो गोनां।

गोदान दिल्लीयाव बाहाई खुलुमसालिया, लटास टेम्पल महरै मिथिजादों, बाहाई थांना थानायनि बैफोर मोन्नै सान्दांथिफोरखौ जयैनो लाबोयो – खुलुमनाय आरो सिबिनाय। खुलुमसालिया गंसे मिरु आरज नब्लां नि दंजानाय, गं 9 हाबग्राफोरजों, धोरोमनि खौसेजानायखौ नेर्सोनमहरहोनानै आरो सान्दांथि बै अबंलाउरिनि रादाबगिरिफोर एबा अवटारफोरनि फोरोंनायफोरा मोनसे गुबैथियाव थांनाय गासैबो जोबथानायै दरजाफोर। मन्दिरआ गावहारसिंनो बिबारबागानफोरजों बेंखनजादों जाय सिबियो दावबायारिखौ जीउमारियै लाहार फाहार खालामनो गावसोरनि गोसोबावसोमनायनि थाखाय। बेयो नुहरथायहोजादों बै मिजिंकलाग्रा फोरनि मोनसे अनजिमाया जौगाखांनाय जागोन मन्दिरनि गोख्रै सोरगिदिं जायगायाव जाय सिबिगोन सुबुंबिबांनि बेसादारि आरो सोलोंथायारि गोनांफोरखौ। जीउथुलुंगाया सोरजिजादों मन्दिरआव सोलिबाय थानाय आरज आरो गोसो खांहाबनायजों समाज दानाय मावहाबाफोरनि मोनसे जौगानाय अनजिमायावबो जाम्फैहाजादों दिल्ली-एन सि आर नि नसुंसेयारिफोराव आरो माखासे फोथारफोराव।

 
Scroll Up