“दुंखांनायै सोमोन्दोगोनां जादो नों थांना थानायाव बैसोनि गोनांथिफोरजों, बेनि दाबिफोर आरो गोनां जानायफोरनि सायाव नोंनि सावरायनायफोरखौ मिरुखालाम।”बाहाउल्लाह

समाजहाबा जोरनाथानायनि गोबां सान्दांथिफोरनि गेजेराव बैयो गुस्लायनाय जानो गोनां जाथारगोन सुबुंथि महरै रायथियो बेनि बैसोनि फैनायखौ बै सान्दांथिफोर, सान्नायफोर, आरो सुबुंथिया मोगा मोगि जानाय गुदिगाहाय सोमोन्दोफोरनि मोन्दांथिफोरखौ। सान्नायनि थाखोयाव गुस्लायनायनि बे खान्थिफारियाव बाहानदारिहोगासिनो बेबादिनो सोमोन्दैनि गाहाय ओनसोलफोरनि बेयो मोनसे आरो मुलुगनाङैनो बाहाई समाजनि थाखाय सोलोंगासिनो। बाहाई समाजफोरा सोलोंगासिनो दङ गोबां सावरायनायफोराव बाहागोलानो सुबुंथिनि गाहामथि सोमोन्दोगोनांयाव जेरै बादि हौवा आरो हिन्जावनि समानथि, गोजोन, खुंथाय, राइजो राजानि देहा, आरो जौगानाय, माखासे मुं लाजायो।

बैफोर सावरायनायफोराव बाहागोलानायनि थांखिया बे एबा बै आयदानि सायाव मोनसे बाहाई मानथाखोखौ आजावहोनो गुबुनफोरखौ गोहोमखोख्लैनो नङा। नाजाथाबथारनाय होसोनायनि बे जायगायाव नाजानाय बेबो नङा मोनसे राइजो राजा सोमोन्दोलाखिनाय मावहाबा एबा मोनसे फरायसालि मावहाबा महरै। नंगौयै, बाहाईफोरा नाजाथारो सोलोंनायनि मोनसे आखुमहर आरो नंथारगुबै रायज्लायनायाव नांथाबनाय आजावनो। जेरै बादियै, बिसोर ओखारलाङा बबेबा रोखा मोनसे समाधानफोरखौ होनो सुबुंथिया बै मोगा मोगि जानाय जेंनाफोराव जेरै बादि बारहावा सोलायनाय, आइजोनि देहा, आदर दिहुन्नाय आरो निंखावरि होखारस्रांनाय। दासिम बाहाईफोरा मुलुगनि सोरगिदिं थिफजनायफोरनि मोनसे सारियाव लुबैदों बाहागो लाज्लायनो गावसोरनि नाजानायफोराव बिसोर मा सोलोंगासिनो दङ सोदोमस्रिनि दावगानाय फारसेथिं बाहाउल्लाहनि फोरोंनायफोरखौ बाहायफुंनो आरो गुबुनफोर निफ्राय जेरै बादि गोसोयाव नांनाय बेकटिफोर आरो दोलोफोरजों सोलोंनो।

भारतनि बाहाई समाजआ मोनसे धोनि जारिमिन दंजायो हौवा आरो हिन्जावनि समानथिनि सायाव सावरायनायफोराव बाहागोलानायनि, समाजरांखान्थि जौगानाय, समाजखान्थियाव धोरोमनि भावलानाय, गथसानि मोन्थायफोर आरो लाइमोन आरो समाजहाबा गुस्लायनाय।

Scroll Up