“गासैबो बै सोर्गो आरो बुहुमाव नोंनि थाखाय आं बिथोनहोबाय, सुबुं गोर्बोनि अनगायै, आंनि समायना आरो जोंसारनायनि थाग्रा जायखौ आं खालामबाय।”बाहाउल्लाह

समनि खोन्दोजों, बाहाउल्लाहनि फोरोंनाय फोराव बांसिन निफ्राय बांसिन सुबुंफोरा दिहुनगासिनो दङ मोनसे साबसिन मुलुगनि मोनसे नारसिनथाय नुहरथाय आरो गाहाय थांखिफोराव मोनसे गोथौनि फुंखा सिंनोजोरफोर जाय बेनि मोन्दांखांनायाव थांखिलानाय नाजानायफोरखौ दैदेनथारगोन। बाहाई फोथायनाया मोनसे धोरोम महरै आरोबाव थांनो आरो आन्जात लानो गोबाङा थिरांथा लायो। बे बादि खालामनायाव, सुबुं आखुथाय सोमोन्दोगोनां सोमोन्दोफोरनि बेनि फोरमायनायखौ, अबंलाउरिया सुबुंथिखौ दैदेनाय राहानि बेनि बेखेवनायखौ, थैनायनि उनाव थांना थानाय जीउनि आखुथायनि सायाव आरो जोरनाथानायनि बे नखोरांआव थांना थानाय जीउनि थांखिनि सायाव बेनि बिबुंथिफोरखौ, सिबिनायगोसो थांना थानाय जीउ हारसिं आरो जयै सोमोन्दोयाव बेनि फोरोंनाय खान्थिफोरखौ बिसोर बुफ्रुयो। आरो, नंथारगौ, बेनि खुंथाय सालायनाय गाहाय थांखिफोर आरो खान्थिफोर, आरो बेनि गोथार लिरनायफोर आरो नेमखान्थिफोरजों बिसोर गावसोरखौनो सिनायनोबो हायो। बैफोरनि आजावनाय आरो एखे बाहागोफोरा बिसोरनि थाखाय राहाखौ खेवो बाहागोलानो मोनसे मावथिदैदेन समाज थांना थानाय जीउआव जाय गोसोहोथाबदों बाहाउल्लाहनि फोरोंनायफोरखौ गुबैथियाव दानस्लायनायाव। बेयो मिथिंगायारि दि बाहाईफोरा गोसो जाथारो गुबुनफोरजों गावसोरनि धोरोमारि फोथायनायफोरखौ बाहागोलाज्लानो आरो, बिनि गोर्बो सिङाव जायखि जाया सुबुङानो मोन्दांथारगोन फोथायनायनि जोंखांनायखौ, बियो गोजोन बरायो – थारैनो, हांख्रायजादों – बाहाई समाजनि सासे मावथि सोद्रोमा जाबोनो, बेनि जौगानाय आरो गोख्रोंथि थांबाय थानायाव अनसुंथायहोलांनाय। जायखिजाया, सोदोबफोरनि साधारण सान्दांथिफोर जेरै बादि “रायज्लायनाय” बे खान्थिफारियाव बाहायजाया आरो बाहाई फोथायनायाव धोरोमसोलायहोनाया होबथाजादों।

बे सोराङाव, जेब्ला सासे बाहाईया गावनि फोथायनाय फोरखौ गुबुनजों बाहागोलाज्लायो, बे भावआ मोनसे बुरखायनो नाजाथाबनाय नङा एबा नङाब्ला बबेबा बिन्दोखौ फोरमानहोयो। बेयो मोनसे सांग्रां लुबैनायनि मोनसे बुंफ्रुनाय दङ ओंथिगोनां रायज्लायनायाव नांथाबनो जोरनाथानायनि गुदिगाहाय सोमोन्दोफोर सोमोन्दै, सैथोखौ नागिरनो, आरो गोरोन्थि सान्दांथि फोरखौ बोखारनो। “जुदि नों सांग्रां जाबोयो मोनसे रोखा सैथोनि”, बाहाउल्लाहया फोरमायदों,“जुदि नों मोनसे गहेना आवग्रियो, जायखौ गुबुनफोरा नेवसिजादों, बेखौ बाहागोलाज्लायो बिसोरजों जोबोतयै अन्नाय आरो मोजां हामब्लायनायनि मोनसे रावआव। जुदि बेयो आजाव जानाय जायो, जुदि बेयो बेनि थांखिखौ सुफुङो, नोंनि नोजोरा मोनहैदों। जुदि सोरबा सासेया बेखौ नेवसिगोरो, बिखौ गावहारसिंनो एंगारनाहो, आरो अबंलाउरिखौ गाबज्रि बिखौ दैदेन्नो।”

फोथायनायनि बुंफ्रुनाहोनायाल’नो, जायखिजाया, मोनसे साबसिन मुलुग दानायनि थाखाय थोजासे नङा – नोजोरहोनाय मावथारनायाबो गोनां दङ। बाहाउल्लाहया लिरोः “साफ्रोम मानषिनि सायाव बेखौ होनाय जादों सिंनोजोर आरो बुजिनायनि नाजाथाबनो दानस्लायनो बैखौ जाय नंगुबैथि आरो मावथार नायाव लिरजाबोदों।”

Scroll Up