“...बियो अबंलाउरिनि दिन्थिमहर, सायखजानाय दालाय, अबंलाउरिनि जाहोननि गार्जेन, बियो सोरनो... बिथांनि अनजानाय सासेफोरा गिदिंथार नांगोन। बिथाङा अबंलाउरिनि रावफोरनि बेखेवगिरि...”आब्दुल-बाहा

मोनसे खौसेजानाय मुलुग सोरजिनायनि बेनि थांखि जाय बिथांनि फोरमायनायखौ मोनफुंहोगोन रोखाथि होनो थाखाय – आरो बाहाई समाजनि खौसेथिखौ रैखालाखिनो – बाहाउल्लाहया थिसनदोंमोन गावनि देरसिन फिसाज्ला, आब्दुल-बाहाखौ, गावनि रादायनि मिरु महरै आरो बुहुमनां थारबिजिरसालिनि फसंनायखौ बिथोनहोदोंमोन। फारियै, बुहुमनां थारबिजिरसालिनि सालायनायनि थाखाय गाहाय थांखिफोरखौ आब्दुल-बाहाया फसंदोंमोन आरो फोरमायदोंमोनदि गावनि एंगारलांनायनि उनाव, बाहाईफोरा गिदिंथारनांगोन गावनि देरसिन फिसौला, शघि इफ्फेन्दि, निथिं जायखौ बिथाङा बाहाई फोथायनायनि गार्जेन मुं होदों।

बुहुमनां थारबिजिरसालि आरो गार्जेन मोन्नैबो गाहाय थांखिफोरखौ बाहायफुंनायजों मावनोलाजादोंमोन, नेम खान्थिफोरखौ फोसावनाय, फसंथानफोरखौ रैखाथि होनाय, आरो मोनसे अराय-दावगालांनाय समाज खान्थिनि गोनांजानायफोराव बाहाई फोथायनायखौ आजावना लानाय।

मोन 36 बोसोरफोरनि थाखाय, सोमोनांथाव इयुन मिथिगिरि, गियान आरो गोसोहोनायजों, शघि इफ्फेन्दिआ बाहाई समाजनि खौसेथिखौ गोख्रोंसिन खालामदों, बुजिनायखौ गोथौसिनखालामदों आरो जौगानायखौ फारिनेमयै खांदोंमोन, बे बादिनो बेयो बांलांनानै देरलांदोंमोन गासैबो सुबुं हारिनि गुबुन गुबुनथिखौ रिफिखन्नो।

शघि इफ्फेन्दिनि दैदेन्नाय सिङाव, मुलुगनि गेजेराव थाबैनो दावगानाय समाजनि खामानिफोरखौ खुंनायनि थाखाय बाहाउल्लाहजों रुजुथावयै फारिनेमआ महर होजादोंमोन। बाहाई लिरथाइफोरखौ इंराजियाव बिथाङा दानस्लायदोंमोन, फोथायनायनि जीउमारि आरो गोथार हा आव खुंथाय मिरुखौ जौगाहोदोंमोन, आरो, लाइजामफोरनि रोजा रोजायाव बिथाङा सुजुदोंमोन, सोद्रोमस्रिनि जीउमारि जखायाव आरो समाजहाबा सोलायनायनि मावथिथुलुंगाखौ गोथौ सिंनोजोरफोरखौ होदोंमोन, इयुननि मोनसे गोमोथाव-जीउथुलुंगानाय नुहरथाय फैसालिगेवलांगासिनो जाय सुबुंथिया दावलांगासिनो थानाय फारसेथिं।

Exploring this topic:

The Life and Work of Shoghi Effendi

Guidance and Translations

Shoghi Effendi’s Passing

Quotations

Articles and Resources

Scroll Up