“साफ्रोम मानषिनि सायाव बेखौ होनाय जादों सिंनोजोर आरो बुजिनायनि नाजाथाबनो दानस्लायनो बैखौ जाय नंगुबैथि आरो मावथार नायाव लिरजाबोदों।. . . बै सासेया थारैनो सासे मानषि जाय, दिनै, गावखौनो बावसोमदों गासैबो सुबुं हारिनि सिबिनायाव।”बाहाउल्लाह

समाज दानाय खान्थिफारिया जानाय बादियै मोनसे होखानाय नसुंसेयारि एबा गामियाव गोख्रोंसिनजायो, बांलांनायै लोगोफोरा लोगोनांफानाया बोबोजादों सुबुंबिबाङा मोगा मोगिजानाय समाजहाबा आरो बेसादारि सोमोन्दो फोराव। बाहाई फोथायनायनि जीउमारि फोरोंनायफोराव बिसोर मोनो रोखा सिंनोजोरफोर आरो गाहायथांखिफोर जायखौ बिसोर जागायजेनो बाहायनो ओनसोलफोराव बिसोर मोगा मोगि जानाय सोमोन्दैफोर सिनायथिनो जेरै बादि हौवा आरो हिन्जावनि समानथि, बारहावा, देहा, आबाद, आरो सोलोंथाय नि दिखांनाय। बे बादि सोमोन्दोफोरनि सोमोन्दै खेबसे मोन्दांखांनाया दिखां जाबायब्ला, लोगोफोरनि दोलोफोरा नुहरथाय मोनसे बाहागोलाज्लायनायजों जौगाखांदों बेंखन सावरायफोर, गोर्लै लाइमोन दोलोफोर आरो जयै सिबिनाय आव बाहागोलानाय गेजेरजों गावसोरनि समाजनि साबसिन खालामनायनि थाखाय नाजानायफोर आजावनो जागायो। मावखवारिनङै नाजानायफोर आरो सिबिनाय मावबिथांखि फोरा माब्लाबा दावगायो बांसिन गुदिलानाय फोरा जोरनाथानाय जाबोयो जेरै बादि टिउटरियेल क्लासफोर एबा समाज फरायसालिफोर बो। बैफोरनि माखासेया उनावहाय बांसिन मावखवारिबो जाबोनाय जादों जेरै बिसोर जौगानाय बादियै गलाय जौगानाय आफादफोर आरो गुवार एकादेमिक फरायसालिफोरआव।

नाजाथाबथारनाय आरो जेथोथिनि थाखोआ गावसोरनि ओनसोलफोराव बायदि बायदिब्लाबो, समाज हाबा मावथारनायनि बे बादि नाजानायफोरा मा साधारण दंजायो जीउमारियै आरो बेसादारियै दावगानाय सुबुंथिखौ हेफाजाब होनायनि मोनसे नुहरथाय, सुबुंहारिनि खौसेजानाय आरो थारबिजिरनायनि गाहायथांखियाव मोनसे फोथायनाय, गासैबो सुबुंनि मावगोहो लुनायनि सायाव मोनसे नोजोरलाखिनाय गावसोरनि गावनि समाजफोरनि साबसिन खालामनायनि थाखाय मिथिगियाननि बाहायफुंनाय आरो सोरजिनायाव बाहागोलानो, आरो मावथारनायाव सोलोंनायजों मोनसे रायथिनाया आखुथायहोजादों सावरायज्लायनायनि बेंखनफोर, फरायसोलों, मावथारनाय आरो रिफिखन्नायनि गेजेरजों।

Scroll Up