“मुलुगाव दुफां बोथोर सौफैबाय थानाय बादि बैसोर गोथार नुजाथिनायफोरा...। मोनफ्रोम दुफांनि थाखाय मोनसे गोदान सोरजिनायनि सम...”आब्दुल बाहा

बाहाई फोथायनाया जागायजेनदोंमोन सानै सोरगोयारिगुण रादाबगिरिफोरनो अबंलाउरिजों होजानाय थांखिजों - बाब आरो बाहाउल्लाह। दिनै, फोथायनायनि रोखाथि खौसेथिखौ बाहाउल्लाहजों होजानाय रोखा बिथोन होजानायफोर निफ्राय बिसोर दालायफोर गाइसनबाय जाय बिथां एंगारलांनाय उनाव दैदेन्नायनि थांबाय थानाया रोखा होजादों। बे फारिनि सारिया, रादाय महरै फोरमायजादों, बाहाउल्लाहनिफ्राय बिथांनि फिसाज्ला आब्दुल-बाहा सिम थांदोंमोन, आरो अब्ला आब्दुल-बाहानिफ्राय बिथांनि फिसौज्ला शघि इफ्फेन्दि, आरो बुहुमनां थारबिजिरसालि सिम, बाहाउल्लाहजों बिथोन होजादोंमोन। बाब आरो बाहाउल्लाहनि सोरगोयारिगुण बिगोमागोहो आरो बैसोर थिसनजानाय उनफारिखौ सासे बाहाईया आजावयो।

बाब
बाबआ बाहाई फोथायनायनि फोसावदिं। 19 जौथाइनि गेजेराव, बिथाङा फोसावदोंमोन दि सुबुंथिनि जीउमारि थांना थानाय जीउ गुस्लायहोनो हरजानायनि बिथाङा मोनसे रादाबनि लागिरि। बिथांनि थांखिआ अबंलाउरि निफ्राय सासे नैथि रादाबगिरि फैबाय थानायनि थाखाय लामाखौ लाहार फाहार खालामनाय, बिथांगावनिख्रुइबो गेदेरसिन, गोजोन आरो थारबिजिरनायनि मोनसे मुगायाव जाय लोगो होफाग्रा जागोन।

बाहाउल्लाह
बाहाउल्लाह - “अबंलाउरिनि मिथिसार”आ- खोथाहोजानाय सासे बाबजों खिन्थाजाखादोंमोन आरो गासैबोजों थांखांनाय सोरगोयारिगुण रादाबगिरिफोरनि। अबंलाउरि निफ्राय सुबुंथिनो मोनसे गोदान फोरमायनाय बाहाउल्लाहआ लाबोनाहोदोंमोन। रोजा रोजा बाथ्रा सारिफोर; लाइजामफोर आरो बिजाबफोर बिथांनि रेबगंनिफ्राय बोहैदोंमोन। बिथांनि लिरनायफोराव, मोनसे बुहुमनां सोदोमस्रिनि जौगानायनि थाखाय मोनसे हाबानि दाथाय बिथाङा हांखोबोदोंमोन जाय सुबुं थांना थानाय जीउनि जखाफोर जीउमारि आरो बेसादारि मोन्नैबो सान्नायाव लाजायो। बेनि थाखाय, बिथाङा 40 बोसोरफोर भुगिनांबोदोंमोन जोबथेजानाय, खष्ट आरो होखारहरजानायजों।

आब्दुल-बाहा
गावनि गोसोजानाय आव, बाहाउल्लाहया थिसनदोंमोन गावनि देरसिन फिसाज्ला, आब्दुल-बाहाखौ, गावनि फोरोंनायफोरनि बेखेवनाहोग्रा मोन्थायगोनां आरो फोथायनायनि गाहाय महरै। सान्जा आरो सोनाबनि जेरावबो, आब्दुल-बाहाया सासे गोजोननि थान्दै, सासे दिन्थिगिरि सुबुं जोनोम, आरो मोनसे गोदान फोथायनायनि दैदेन्नाय मददगिरि महरै मिथि जाबोदोंमोन।

शघि इफ्फेन्दि
आब्दुल-बाहा जों बाहाई फोथायनायनि गार्जेन थिसनजादोंमोन, बिथांनि देरसिन फिसौज्ला, शघि इफ्फेन्दिया, बाहाई समाजनि खौसेथिखौ गोख्रोंसिन खालामनाय, बुजिनायखौ गोथौसिनखालामनाय आरो जौगानायखौ फारिनेमयै खांनायाव मोन 36 बोसोरफोर हगारदोंमोन, बे बादिनो बेयो बांलांनानै देरलांदोंमोन गासैबो सुबुं हारिनि गुबुन गुबुनथिखौ रिफिखन्नो।

बुहुमनां थारबिजिरसालि
बुहुमनां थारबिजिरसालिजों दिनै मुलुगनाङै बाहाई फोथायनायनि जौगानाया दैदेनजादों। बिथांनि नेम खान्थिफोरनि बिजाबआव, बाहाउल्लाहआ बुहुमनां थारबिजिरसालिखौ दैदेनदों सुबुंहारिनि अनसायनायनि सायाव मोनसे दाजाबथि गोहोमखौ बाहायनो, सोलोंथाय दिखांनो, गोजोन आरो बुहुमनां जौगाथाय, आरो धोरोमनि थाखो आरो सुबुं मानखौ रैखाहोनाय।

Scroll Up