“सिबिनाय आरो गुणआव मानषिनि बेसेना दङ आरो सम्पटि आरो धोनफोरनि नुजान्थिनायाव नङा...।”बाहाउल्लाह

बायदि समाजनि बिखायाव लुनाय नाजाथाबथारनायफोरा बाहाई समाजजों गुदिहोजादों मुलुगनि जेरावबो सोलोंथायारि खान्थिफारि मोनसे मिरुबोखानाय जाय लायमोन आरो बैसोगोराफोरनि मावगोहोफोरखौ दायो बायदि हाबाफारि आरो मावहाबाफोर गोनांजानायखौ गुदिहोनो मोनसे जांख्रिखां आरो जौगानाय समाज थांनां थानाय जीउ दानायनि थाखाय। बे सोलोंथायारि खान्थिफारिया फिसायाव हगारना होदों, मावखयारि नङै दोलो बुंजादों ‘बेंखन सावराय’। बैफोर बेंखन सावरायफोरनि हाबाफारिफोरा, अबंलाउरिनि सोदोबफोरनि सायाव जाय गुदिखालामजादों, गासैबो उनफोलेरफोरनि सुबुंनि मावथारनाय मावगोहोफोर आरो मेलेमजिबि, आखल-आखु, जीउमारि खांनो थांखियै। मोनसे कर्चफोरनि फारिफोरजों बिसोर दाजायो जायनि थांखिया समाजआव सिबिनायनि बायदि भावफोरखौ होनाय थाखाय मावगोहोफोरखौ दानो जेरै बादि गथसानि जीउमारि सोलोंथायनि थाखाय फोरोंनाय थाखोफोर, सिबिनाय जथुमफोर बान्जायनाय, आरो बेंखन सावरायफोर दैदेन्नाय।

जयै, बैसोर जाय आवगायो कर्चफोरनि फारिथि होनाय गेजेरजों बे खान्थिफारिनि बाहागो महरै, गाबज्रिजादों ट्रेनिं इस्टिटिउट, सिबिनायनि मोनसे लामा थाबायो जाय नोरोमब्लाबो महरहोजादों। बे खान्थिफारिया सुबुंनि स्कर्स नि सायाव स्कर्सफोर मोन्नो हायो अबंलाउरिनि रावफोरनि सायाव गोथौयैनो रिफिखन्नो आरो गावसोरनि थांना थानायफोर आरो समाजखान्थिनि थाखाय बेनि बाहायफुङो, आरो गावसोरनि समाजखौ साबसिन खालामनायाव गावसोरनि सोलोंनायखौ बाहायनो जयैनो खामानि मावनो।

Scroll Up