“യുവത്വത്തിന്‍റെ കാലഘട്ടം ശക്തിയുടെയും ഊർജ്ജസ്വലതയുടെയും സ്വഭാവവ വിശേഷമുള്ള കാലമാണ്.മാത്രമല്ല മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമായി ഇത് നിലകൊള്ളുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ രാവും പകലും പരിശ്രമിക്കണം, അങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗീയശക്തിയാലും അതിശയകരമായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാലും പ്രചോദിതവും, അവന്‍റെ സ്വർഗ്ഗീയശക്തിയുടേയും സ്വർഗ്ഗീയ കൃപയുടേയും സഹായത്താൽ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.… ”അബ്ദു ൾ ബഹ

മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്‍റെ വസന്തകാല മാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടമായി ബഹായി സമൂഹം യുവാക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്‍റെ‌ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വളർന്നുവരുന്ന ബൗദ്ധിക, ആത്മീയ, ശാരീരിക ശേഷികൾ സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, സമൂഹങ്ങൾക്കും യുവാക്കൾക്കും അവരുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ജൂനിയർ യുവാക്കളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്, 11 നും 14 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ, കുട്ടിക്കാലം ഉപേക്ഷിച്ച് പക്വതയിലേക്ക് മുന്നേറുമ്പോൾ. ‘ജൂനിയർ യൂത്ത്’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ യുവ കൗ മാരക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഈ സമയത്ത് നിരവധി പുതിയ ചോദ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ പ്രായക്കാർ പലപ്പോഴും പ്രശ്നകാരികളായി കണക്കാക്കുകയും നെഗറ്റീവ് രീതിയിൽ വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ജൂനിയർ യൂത്ത് പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പരോപകാരത്തിനും പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഉത്സാഹത്തിനും, നീതിയുടെ ശക്തമായ ബോധത്തിനും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രായ വിഭാഗത്തിന്‍റെ ലോക നന്മയിലേക്കുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിലാണ്. വെല്ലുവിളികളും സാധ്യതകളും നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ സഹായിക്കുന്നതിന്, ജൂനിയർ യുവാക്കളുടെ ആത്മീയ ശാക്തീകരണത്തിനായുള്ള ഒരു പരിപാടി ബഹായി സമൂഹം ലോകമെമ്പാടും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഈപരിപാടിയുടെഭാഗമായി, 15 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള പ്രായമായ യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജൂനിയർ യുവാക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ‘അനിമേറ്റര്‍മാരായി’ പരിശീലനം നൽകുന്നു. അവരുടെ ആനിമേറ്ററുടെ സഹായത്തോടെ, ഈ ജൂനിയർ യുവാക്കൾ അവരുടെ മനസ്സിലെ ആഴത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയധാരണയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ധാർമ്മിക ചട്ടക്കൂടും വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പഠനോപാധികൾ അവർ പഠിക്കുന്നു. ഈ പഠനോപാധികൾ അവരുടെ ആവിഷ്കാരശക്തിയെ ക്രിയാത്മകമായി വികസിപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ സമൃദ്ധമായ ഊർജ്ജത്തെ അവരുടെ സമൂഹത്തിന്‍റെ സേവനത്തിനായി തിരിച്ചുവിടാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം അവരുമായി ഇടപഴകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രചനാത്മകവും വിനാശകരവുമായ ശക്തികളെ സംശ്ലേഷണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. മാന്യവ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം കവർന്നെടുക്കുന്ന ശക്തികളെ ചെറുക്കാൻ ഇത് അവരെ സഹായിക്കുന്നു, അതേസമയം നല്ലമാറ്റം വരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി സ്വയംയോജിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജൂനിയർ യുവാക്കൾ അവരുടെ ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ ആനിമേറ്റർമാരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.

Scroll Up